Služby

Poskytujeme

tyto služby

 • Uzavírání dohod o výkonu pěstounské péče 
 • Odborné sociální poradenství – pomáháme se zprostředkováním sociálních dávek, komunikace s odbornými pracovišti (např. OSPOD, školy, lékaři, nadace)
 • Psychologické poradenství – orientace v aktuálních obtížích a nastavení strategie pro jejich zvládnutí)
 • Psychoterapie – zaměření se na dosažení hloubkové transformace kvality života klientů tak, aby mohli žít subjektivně spokojený život 
 • Krizová intervence – řešíme akutní životní krize jako jsou rozvody, ztráta zaměstnání, náhlé zhoršení stavu dítěte, úmrtí dítěte aj. 
 • Školské poradenství – doprovod do školy, prevence rizikového chování, spolupráce se školskými poradenskými pracovišti a se školami, adaptace na školní prostředí 
 • Nabízíme služby odborného týmu složeného z psychologa, psychoterapeuta, speciálního pedagoga, etopeda, sociální pracovnice, metodika prevence a krizového interventa 
 • Zajišťujeme vlastní vzdělávání pro pěstouny v rámci vzdělávacích kurzů, které probíhají v prostorách vzdělávacího institutu organizace (témata kurzů jsou například – agresivní jedinec, komunikace v psychicky náročných situacích poruchy chování, psychosociální potřeby pěstounů v domácím prostředí, dítě s ADHD, dítě s PAS, dítě s těžkým kombinovaným postižením 
 • Dále nabízíme pěstounům výpomoc s hlídáním dětí ve Verheul neurosenzorickém centru v době, kdy pěstouni navštěvují úřady či jiná důležitá jednání, při kterých nemohou být děti přítomny 
 • Nabízíme konzultace s klíčovým pracovníkem v SNOEZELEN – MSE prostředí 

Zásady poskytování služby:

 • Zájem dítěte
 • Respekt k jedinečnosti 
 • Otevřenost
 • Důvěra
 • Rovnocenný přístup k rodinám i k dítěti 
 • Partnerský přístup 
 • Prorodinný přístup